Huisregels

Huisregels en deurbeleid Feestcafé de Barones

Volg aanwijzingen van het personeel op:
De Barones doet er alles aan om het voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken, alle aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht.

Toegang/leeftijdscontrole mogelijk:
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u verzoeken om u te mogen fouilleren als u dit niet toestaat kunnen wij u hierop de toegang weigeren. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd (> 16jaar) vragen om een legitimatiebewijs. Beslissingen van de beveiligingsbeambte / gastheer hierin zijn bindend.

Alcoholgebruik:

Het is verboden alcohol te nuttigen (>18jaar) binnen de Barones of haar terassen.

Bij constatering volgt er verwijdering en eventueel een individuele horeca ontzegging, ook meld de Barones dit altijd bij de Politie!

ID kaart (fraude):
Bij constatering van ID Kaart fraude volgt er verwijdering en bellen wij direct de politie! Wees eerlijk over je ID. Voor meer informatie: https://eerlijkoverjeid.nl/

Kleed u correct:
De Barones stelt eisen aan kleding/voorkomen (o.a. overmatige sieraden en hoofddeksels zijn niet gewenst). Voldoet u niet aan de eisen, dan kan u de toegang ontzegt worden. Beslissingen van de beveiligingsbeambte / gastheer hierin zijn bindend.

Wapens, drugs en eigen consumpties:
- U mag geen wapens bij zich dragen.
- Draagt u toch een wapen, dan schakelen wij de politie in.
- U mag geen hard- of softdrugs gebruiken en/of bij zich dragen.

- U mag geen goederen gebruiken en/of bij zich dragen die aangemerkt kunnen worden als geschikt voor eigen consumptie

De beveiligingsbeambten mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

Ongewenste intimiteiten, agressie of racisme:
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden en zullen bij de politie worden gemeld.

Hinderlijk gedrag:
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering. U mag niet hinderlijk samenscholen.
Vermoeden of constateren wij hinderlijke samenscholing dan kunnen de (vermoedelijke) deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Toiletgebruik:
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

Roken:
De Barones heeft een rookruimte, indien u het (wettelijke!) rookverbod buiten de rokersruimte overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Consumpties:
U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen. Glaswerk moet na 00.00u binnen blijven. Glaswerk mag nooit worden meegenomen voorbij de beveiligingsbeambten/ de straat op.

Overlast voor de omgeving:
Bij het betreden en verlaten van De Barones vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden.

Klachten:
Meld ze meteen bij een medewerker van ons bedrijf. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen. Klachten kunnen ook ingediend worden via klachten@debaronesepe.nl

Eigendommen van bezoekers:
Garderobe verplicht voor alle jassen en tassen. De Barones is niet aansprakelijk voor verloren/gestolen garderobe tickets.

Verloren en gevonden voorwerpen:
Als u in de horecagelegenheid een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de bedrijfsleiding in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren. Navraag of een item is gevonden kan ook gedaan worden via info@debaronesepe.nl

Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten of overtredingen van de bovengenoemde huisregels melden wij altijd bij de politie. Dergelijke overtredingen kunnen leiden tot een Individuele Horeca Ontzegging. Als u De Barones bezoekt, stemt u ermee in dat daar video-opnamen en beeldmateriaal van u worden gemaakt welke bij ongeregeldheden of ongevallen aan derden kunnen worden getoond.

Wij doen ons uiterste best iedereen een gezellige en veilige omgeving te bieden en daarvoor werkt De Barones nauw samen met de Gemeente Epe, en de politie. Binnen deze samenwerking gelden regels, afspraken en veiligheidsmaatregelen. Voor verdere informatie verwijst De Barones naar https://hetccv.nl/onderwerpen/kwaliteitsmeter-veilig-uitgaan/ .